PROTECCIÓ DE DADES

Compraacasa.com us garanteix la confidencialitat de les vostres dades personals. Cap dada que ens proporcioneu serà compartit amb organització o empresa aliena a compraacasa.com. En compliment amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’usuari de compraacasa.com podrà en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades en els termes previstos en la referida Llei i altres normes que la desenvolupen, a través del correu electrònic: info@pimef.es.

Compraacasa.com rep una còpia de tots els mails enviats des de la pàgina web www.compraacasa.com a manera de còpia de seguretat i per a facilitar la resolució de qualsevol problema que pugui sorgir entre els usuaris i les empreses col·laboradores. Aquesta còpia és només el mail original que s’envia des dels formularis de www.compraacasa.com